Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE VERKOOP (B2C)

Artikel 1: Definities

 1. The Leather Rebel, onderdeel van De Fotoloods, gevestigd te Haaksbergen, KvK-nummer 66701023,
  wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen
  van diensten of goederen door of namens verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is
  overeengekomen.

Artikel 3: Betaling

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan. Bij reserveringen wordt in
  sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering
  en de vooruitbetaling.
 2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de
  verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die
  invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van
  het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de
  vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt
  het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op
  ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn
  overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit
  uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de
  verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 5: Herroepingsrecht

 1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst
  zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het
  moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.
 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt
  of slechts kort houdbaar zijn.
 3. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit
  terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.
 4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal
  het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
  beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt,
  zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien
  redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de
  door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de
  opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen
  partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van
  voltooiing van de uitvoering daardoor worden be nvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig
  mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financi le en/of kwalitatieve consequenties
  heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de
  wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening
  brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen
  worden toegerekend.

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar
  koper.

Artikel 8: Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort
  mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en
  kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat
  kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten
  binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper
  worden ingediend.
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te
  herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor
  dat deel van de koopprijs.
 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of
  afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel
  onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
 6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.

Artikel 9: Monsters en modellen

 1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding
  te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als
  partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.
 2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere
  afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te
  leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 10: Levering

 1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet
  afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking
  worden gesteld.
 3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die
  noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper
  op te slaan.
 4. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te
  brengen.
 5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de
  levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij
  overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
 7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn
  overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in
  delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

Artikel 11: Overmacht

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen
  door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van
  het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale
  uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld
  ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring,
  overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde
  overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan
  verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele
  verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn
  verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper
  niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen
  heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te
  ontbinden.
 5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met
  onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 12: Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de
  voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met
  goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper
  totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn
  eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft
  verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is
  voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan
  verkoper worden tegengeworpen.
 3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op
  enige andere wijze te bezwaren.
 4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en
  verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op
  eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform
  afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper
  volledig en conform afspraak heeft betaald.
 6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van
  koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van
  een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten
  aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van
  het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of
  bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 3. De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade, voortkomend uit het gebruik van de geleverde
  producten.

Artikel 15: Klachtplicht

 1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht
  bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is
  hierop adequaat te reageren.
 2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 16: Garanties

 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert
  dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat
  het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een
  periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het verkochte door koper.
 2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand
  te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van
  verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op
  artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of
  bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.
 3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of
  oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben
  aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor
  doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
 4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde
  zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar The Leather Rebel, onderdeel van De Fotoloods is
  gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele
  geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 4. Wanneer in een gerechtelijke procedure   n of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden
  als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van
  kracht.